Napakalungkot ko

Pag-usapan natin ang tungkol sa kalusugan ng isip

Mga taga-Chicago, naririnig namin kayo – at narito kami para sa inyo.

Kadalasan, ang pagharap sa isang hamon sa kalusugan ng isip ay isang tahimik, panloob na pakikibaka – ngunit hindi kailangang ganito. Kahit na ang mga sandaling kailangan natin ng tulong ang pinakamahirap na paghiling nito, hindi ka nag-iisa. Nauunawaan namin na kailangan mo kung minsan ng balikat na masasandalan, kaya naman nakatuon ang Lungsod ng Chicago sa pagsuporta sa iyong kalusugang pangkaisipan gamit ang mga madudulugang kinakailangan upang mapanatiling maayos ang ating mga komunidad.

Maghanap ng Suporta sa Kalusugan ng Isip Sa Aking Kapitbahayan
1:05

Ang Kailangang Sabihin: Ashima

2:01

Ang Kailangang Sabihin: Aaron

Unspoken-Barriers
1:42

Mga Hadlang na Hindi Nasasabi: Dr. Ballestas

3:45

MYC Youth Mental Health Awareness

Kailangan ng suporta? Alamin ang ilang posibleng senyales

Ang mga hamon sa kalusugan ng isip ay naiiba para sa bawat isa, mula sa mga sintomas hanggang sa kalubhaan, ngunit saan ka man naroroon, palagi kang maaaring humingi ng suporta. Mahalagang malaman kung paano matukoy ang ilang karaniwang senyales na nagpapahiwatig na oras na para humingi ng tulong. Narito ang ilang bagay na dapat bigyang pansin:

Mga emosyon

Kalungkutan
Kawalan ng Pag-asa
Pagkairita
Pagkabalisa
Kahungkagan
Pagkawala ng interes sa mga bagay na dating kinahihiligan

Mga naiisip

Problema sa pagtutuon ng atensyon
Labis na pag-aalala
Magulong pag-iisip
Biglaang padalus-dalos na aksyon
Mga delusyon
Pag-iisip ng pagpapakamatay
Mga halusinasyon

Mga Palatandaan sa Katawan

Mga pagbabago sa ganang kumain at sa timbang
Mga pananakit, kirot at pananakit ng ulo
Sobra o kulang na pagtulog
Pagkapagod
Pagpapawis
Pagduduwal

GAWIN ANG SUSUNOD NA HAKBANG

Maghanap ng Suporta sa Kalusugan ng Isip Sa Aking Kapitbahayan

Kapag handa ka nang kumuha ng suporta, tumawag o mag-text sa NAMI Chicago Helpline sa 833-626-4244 o sa 311 upang tuklasin ang iyong mga opsyon.