Pagtataguyod at Pagprotekta sa Kalusugan ng Isip

Walang one-size-fits-all na paraan ng pangangalaga sa iyong kalusugang pangkaisipan. Magkakaiba ang lahat, kaya naman maraming iba’t ibang uri ng mga madudulugan ang Lungsod ng Chicago para sa kalusugang pangkaisipan na magagamit mo. Anuman ang uri ng suporta na sa tingin mo ay pinakakomportable sa iyo, hindi mo kailangang magdusa nang tahimik.

Kung gusto ko ng tulong, ano ang mga opsyon ko?

01

Pagsusuri sa Kalusugan ng Isip

Isang pagsusuri na kinumpleto ng isang therapist upang makakuha ng kumpletong larawan ng mga pangangailangan ng isang pasyente. Hihilingin sa iyo ng klinisyan na ilarawan mo kung ano ang nagdala sa iyo sa klinika, ang iyong pagkaunawa sa iyong nararanasan, at kung ano ang iyong mga layunin. Maaaring kabilang din sa pagtatasa ang pagsusuri sa iyong medikal na kasaysayan, mga kasalukuyang gamot, at mga tanong tungkol sa iyong kalooban, pag-iisip, at mga relasyon.

02

Interbensyon sa Krisis

Isang mabilisang interbensyon na naglalayong patatagin ang agarang krisis, lutasin ang anumang pang-emerhensiyang pangangailangang medikal, at ikonekta ang pasyente sa mga pangmatagalang serbisyo.

03

Indibidwal na pagpapayo

Tinatawag din na sikoterapiya o therapy na pagsasalita. Harapan na mga sesyon ng pagpapayo kasama ang isang therapist sa isang ligtas at kumpidensyal na kapaligiran. Ang indibidwal na pagpapayo ay maaaring panandalian (karaniwang 12 o mas kaunting sesyon) o pangmatagalan (higit sa 12 sesyon).

04

Panggrupong Therapy

Isang anyo ng therapy na ang isang grupo ng mga pasyente ay regular na nakikipagkita sa isang therapist. Ang panggrupong therapy ay kadalasang nakabalangkas sa isang partikular na karanasan tulad ng depresyon, pagkawala, paggamit ng sangkap, o pagkabalisa. Dumadalo ang ilang mga pasyente sa indibidwal na pagpapayo at panggrupong therapy.

05

Mga Gamot

Pagrereseta ng mga panggamot sa mga sintomas ng kalusugan ng isip.


Ano ang maaari kong gawin upang makatulong na masuportahan ang kalusugan ng isip sa aking pang-araw-araw na buhay?

  • Ang pagtulog ay nakakaapekto sa pisikal at mental na kalusugan, at ang pagkakaroon ng sapat na kalidad na pagtulog ay nakakatulong sa iyong mag-isip nang mas malinaw, magtuon nang mas mahusay, at mas maayos ang pakiramdam. Upang makakuha ng kalidad na pagtulog, matulog at gumising ka sa parehong oras bawat araw, matulog sa isang madilim, tahimik, komportableng lugar, at limitahan ang paggamit ng mga elektroniko bago ang mismong pagtulog.
  • Ang pagsasanay sa pag-iisip ay nakakatulong na mapabuti ang konsentrasyon, memorya, at kalinawan ng isip, at nakakabawas ng stress. Subukang maglaan ng ilang minuto bawat araw upang maglakad-lakad, pag-isipan ang iyong mga nagawa para sa araw, at huminga nang malalim. Maaari ka ring maghanap ng mga madudulugan para sa pag-iisip sa iyong komunidad, tulad ng mga klase sa yoga o pagmumuni-muni o mga programa sa pagbabawas ng stress na nakabatay sa pag-iisip.
  • Ang paggawa at pagpapanatili ng mga relasyon sa iba ay nakakatulong sa iyong makaramdam na sinusuportahan at pinahahalagahan. Ang malakas na koneksyon sa lipunan ay nagpapataas ng kaligayahan, nagpapabuti ng pisikal na kalusugan, nagpapababa ng depresyon at pagkabalisa, at nagpapabuti sa pagpapahalaga sa sarili. Gumugol ng oras sa pangangalaga sa mga relasyon na mayroon ka, at subukang lumikha ng mga bagong komunidad ng suporta at koneksyon sa pamamagitan ng pagboboluntaryo, pagsali sa isang grupo, o pagpapatala sa isang klase o aktibidad na interesado ka.
  • Ang ehersisyo ay maaaring magpataas sa iyong pagpapahalaga sa sarili, magpabago nang positibo sa iyong pakiramdam, at makatulong na mabawasan ang depresyon at pagkabalisa. Kahit ang 30 minutong paglalakad sa isang araw ay maaaring makapaghusay sa iyong kalooban at makabawas sa iyong stress.
  • Ang pagkain ng masusustansyang pagkain na may maraming bitamina, nutrients, at antioxidant ay makakatulong para maramdaman mong ikaw ay mas malusog at mapapaganda ang iyong pakiramdam at pag-iisip. Bigyang-pansin kung ano ang nararamdaman mo sa iba’t ibang pagkain, at subukang iwasan ang mga pagkaing may mataas ang asukal o taba.
  • Ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay maaaring makapagpalakas sa kumpiyansa sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Makakatulong din ito sa iyong kumonekta sa iba. Mag-eksperimento sa isang bagong libangan, matutong magluto ng bago, kumuha ng bagong hamon sa trabaho, o isaalang-alang ang pagpapatala sa klase sa isang lokal na gym, kolehiyo, o sentro ng komunidad.
  • Ang pagbibigay ng iyong oras, lakas, at talento sa iba ay maaaring makapagbigay sa iyo ng pakiramdam na may layunin at mapabuti ang mga damdamin ng pagpapahalaga sa sarili. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagbibigay sa katunayan ay napapababa ang presyon ng iyong dugo at mga antas ng stress, at napapabuti ang mga damdamin ng kaligayahan. Ang pagsasabi ng pasasalamat, pagkumusta sa iyong mga kaibigan at kasamahan, pagbibigay ng maliliit na regalo, at pagboboluntaryo ay maaari ring makasuporta sa kalusugan ng iyong isip habang nakakatulong na rin sa iba.