Maghanap ng Suporta sa Kalusugan ng Isip

Kumuha ng tulong na kailangan mo, mula sa mga madudulugan hanggang sa mga propesyonal na maaari mong kausapin tungkol sa kalusugan ng iyong isip (palaging igagalang ang iyong pagkapribado). Kung naghahanap ka ng suporta, nandito kami para tulungan kang mahanap ito.

Hindi mahanap ang iyong hinahanap? May nakita kang bagay na tila hindi tama? Alamin ang tungkol sa madudulugan na dapat naming isama sa site na ito? Magpadala sa amin ng tala at ipaalam ito sa amin. Magpadala sa Amin ng Tala

Ang pagpili ng tamang pangangalaga ay maaaring maging napakabigat. Kung gusto mong pag-usapan ang iyong mga opsyon, tumawag o mag-text lang sa NAMI Chicago Helpline.

Kung tatawag ka pagkatapos ng mga oras ng trabaho, mag-iwan ka lang ng mensahe at makakatanggap ka ng tawag sa susunod na araw. Sa kaso ng isang emergency, mangyaring mag-click dito o tumawag sa 911.

Anong mga uri ng tulong ang matatanggap ko?

  • Pagtatasa sa kalusugan ng isip: isang pagsusuri na kinukumpleto ng isang therapist, nars o doktor upang makakuha ng kumpletong larawan ng iyong mga pangangailangan. Hihilingin sa iyo ng klinisyan na ilarawan kung ano ang nagdala sa iyo sa kanyang klinika, ang iyong pagkaunawa sa iyong nararanasan, at ang iyong mga layunin. Maaaring kabilang din sa pagtatasa ang pagsusuri sa iyong medikal na kasaysayan, mga kasalukuyang gamot, at mga tanong tungkol sa iyong kalooban, pag-iisip, at mga relasyon.
  • Interbensyon sa krisis: panandaliang suporta na naglalayong patatagin ang isang agarang krisis, lutasin ang anumang pang-emergency na medikal na pangangailangan at ikonekta ka sa mga pangmatagalang serbisyo.
  • Indibidwal na pagpapayo: harapan na mga sesyon ng pagpapayo kasama ang isang therapist sa isang ligtas at kumpidensyal na kapaligiran. Maaari itong panandalian (karaniwang 12 o mas kaunting sesyon) o pangmatagalan (higit sa 12 sesyon). Maaari rin itong tawaging sikoterapiya o therapy na pagsasalita.
  • Panggrupong therapy: isang anyo ng therapy kung saan ang isang grupo ng mga tao ay regular na nakikipagkita sa isang therapist. Ang panggrupong therapy ay kadalasang nakabalangkas sa isang partikular na karanasan tulad ng depresyon, pagkawala, paggamit ng droga o pagkabalisa. Dumadalo ang ilang tao sa parehong indibidwal na pagpapayo at panggrupong therapy.
  • Mga gamot: Pagrereseta ng mga panggamot sa mga sintomas ng kalusugan ng isip.

Matuto Pa Tungkol Sa Mga Opsyon Sa Suporta

Higit pang mga lokal na madudulugan para sa kalusugan

Pagdating sa suporta, iba-iba ang pangangailangan ng bawat isa. Tingnan ang malawak na hanay ng mga madudulugan sa Lungsod ng Chicago na magagamit mo, dahil ang mga isyu sa kalusugan ng isip ay hindi kailanman masyadong malaki o masyadong maliit para maging mahalaga.

Suporta sa Kalusugan ng Pag-iisip

National Suicide Prevention Lifeline

1-800-273-8255

24/7

Libre, kumpidensyal na suporta para sa mga taong nasa kagipitan at mga madudulugan mo o ng iyong mga mahal sa buhay sa panahon ng krisis

NAMI Chicago

833-626-4244

Libre, kumpidensyal na hotline na may mga empleyadong klinisyan at mga kasamahang makakatulong sa iyo sa paghahanap ng paggamot, pagkonekta sa iyo sa suportang legal at suporta sa pabahay, at pagbibigay ng mga libreng madudulugan sa mga nangangailangan ng suporta sa kalusugan ng isip

Chicago Department of Public Health Mental Health Clinics

312-747-1020

May mga libreng serbisyo sa kalusugan ng isip anuman ang katayuan sa kita, seguro, o legal

Suporta sa Domestic Violence

City of Chicago Domestic Violence Help Line

1-877-863-6338

24/7

Libre, kumpidensyal, maramihang wika na mga serbisyo ng suporta, kabilang ang mga serbisyo sa impormasyon at mga opsyon, legal, at panuluyan

Suporta sa paggamit ng sangkap

Illinois Helpline for Opioids and Other Substances

833-234-6343 o i-text ang HELP sa 833234

24/7

Libre, kumpidensyal na linya ng tulong na nag-aalok ng koneksyon sa paggamot sa karamdamang dulot ng paggamit ng droga anuman ang katayuan sa seguro

Mga Serbisyong Pangkalusugan ng LGBTQA

The Trevor Project

1-866-488-7386 o i-text ang START sa 678678

24/7

libre, kumpidensyal na linya sa krisis para sa mga kabataang nasa krisis, nakakaramdam ng pagpapakamatay, o nangangailangan ng ligtas na lugar para magsalita

Trans Lifeline

877-565-8860

24/7

libreng hotline na nagbibigay ng suporta ng kasamahang trans sa mga trans at mga taong kinukwestiyon ang kasarian

Serbisyong Beterano

Veterans Crisis Line

1-800-273-8255×1

24/7

libre, kumpidensyal na mga serbisyo sa krisis para sa mga beterano, anuman ang pagpapatala sa sistema ng VA

Jesse Brown VA Medical Center

312-569-8387

24/7

Mga Serbisyo para sa Mga Taong May Kapansanan

Mayor’s Office for People with Disabilities

312-744-7050

Mga madudulugan, pagsasanay, tulong, at pagtataguyod ng patakaran para sa mga taong may kapansanan