Kung ikaw o ang isang taong kilala mo ay nasa agarang panganib ng pinsala, mangyaring tumawag sa 911.

Higit pang mga madudulugan para sa agarang tulong:

Roseland Community Triage Center

773-291-2500

24/7

200 E 115th St.

Agarang walk-in na mga serbisyong suporta sa krisis, kabilang ang pagpapayo sa mga nasa hustong gulang, pagtatasa, pagsusuri para sa paggamit ng droga, pamamahala ng kaso at mga referral para sa paggamot

Westside Community Triage and Wellness Center

833-413-HELPPangkalahatang Telepono 773-745-2620

4133 W Madison Ave.

Walk-in na mga serbisyo sa krisis sa kalusugan ng pag-uugali, kabilang ang interbensyon sa krisis, pagsusuri, pagtatasa, pamamahala ng kaso, at mga referral

Advocate Illinois Masonic Hospital Crisis Team

773-296-5380

24/7

Mga serbisyo ng saykayatriko na pang-emergency

Thresholds Living Room: Forever Hope

773-537-3601

Bukas sa mga walk-in ng 2pm-9pm

4423 N Ravenswood Ave.

Pangkomunidad na programang pahinga na pinamumunuan ng kasamahan para sa mga nasa hustong gulang, na nagsisilbing alternatibo sa Emergency Department para sa mga taong nakakaranas ng krisis sa kalusugan ng isip o sa paggamit ng droga

Illinois CARES Hotline

800-345-9049

24/7

Pagsusuri sa kalusugan ng isip at hotline ng mga serbisyo para sa mga bata at nasa hustong gulang na may Medicaid

National Suicide Prevention Lifeline

1-800-273-8255

24/7

Libre, kumpidensyal na suporta para sa mga taong nasa kagipitan at mga madudulugan mo o ng iyong mga mahal sa buhay sa panahon ng krisis

City of Chicago Domestic Violence Help Line

1-877-863-6338

24/7

Libre, kumpidensyal, maramihang wika na mga serbisyo ng suporta, kabilang ang mga serbisyo sa impormasyon at mga opsyon, legal, at panuluyan